Zverejňovanie dokumentov

Novela Občianského zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.

Originály objednávok, došlých faktúr a zmlúv sú k nahliadnutiu v Dome kultúry Pezinok.

-->