Služby k prenájmom v Dome Kultúry

 

CENNÍK PRENÁJMOV DLHODOBÝCH NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V DK PEZINOK

CENA CELKOM OBSAHUJE:

1)  nájom  83€/m2/rok (podľa atraktívnosti, umiestnenie priestoru, záujmu)

2)  služby  9,98€m2/rok

Služby kalkulované ako podiel z celkových nákladov za rok 2018:

a)  vodné a stočné                   0,93€/m2/rok

b)  elektrická energia               2,32€/m2/rok

c)  vykurovanie                        6,21€/m2/rok

d)  odvoz a likvidácia odpadov  0,52€/m2/rok

 

SPOLU SLUŽBY:   9,98€/m2/rok 

Cenník dlhodobých prenájmov nadobúda platnosť a účinnosť od 1.9.2019 

 

KALKULÁCIA SLUŽIEB PRE ÚČELY DLHODOBÝCH PRENÁJMOV PRIESTOROV V DK PEZINOK PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV

                                           (voda, elektrická energia, vykurovanie, odvoz a likvidácia odpadu)

Pri kalkulácií základných služieb sme postupovali nasledovne: 

1. Vodné a stočné 

- úhrada za vodné a stočné za rok 2018 predstavuje 5.361,24€ (v sume je už zohľadnený odber podružených meraní nájomníkov)

- vypočítaný koeficient na 1m2 má hodnotu  0,93 €/m2rok a ním sú prenásobené m2 každej miestnosti.

2. Elektrická energia

- celková plocha osvetlených miestností je zhodná s celkovou plochou DK (všetky priestory sú osvetlené) a činí 5.742,13m2.

- úhrada za elektrickú energiu za rok 2018 predstavuje 13.333,13€.

- vypočítaný koeficient na 1m2 hodnotu má  2,32€/m2/rok a ním sú prenásobené m2 každej miestnosti.

3. Vykurovanie

- celková plocha vykurovaných priestorov DK predstavuje 5.742,13m2

- úhrada za vykurovanie na 1m2 sme vypočítali zo skutočnej spotreby plynu za rok 2018 -t.j. 35.665,12€/rok

- vypočítaný koeficient na 1m2 má hodnotu 6,21€/m2/rok a ním sú prenásobené m2 každej miestnosti. 

4. Odvoz a likvidácia odpadu

- úhrada za odvoz a likvidáciu všetkých komodít odpadu za rok 2019 predstavuje 3.0006,80€/rok

- vypočítaný koeficient na 1m2 má hodnotu 0,52€/m2/rok a ním sú prenásobené m2 každej miestnosti. 

Týmto postupom výpočtu kalkulácie služieb podľa jednotlivých druhov sme zistili ročnú sadzbu hore uvedených služieb celkom na 1m2 prenajatej plochy určenej na dlhodobý prenájom, t.j. 9,98€/m2/rok.

 

CENA ZA PRENÁJOM PRE ÚČELY DLHODOBÝCH PRENÁJMOV SA BUDE VYTVÁRAŤ NASLEDOVNE: 

1. Vlastný nájom je určený 83€m2/rok a môže byť upravený individuálne podľa atraktívnosti priestoru, záujmu, dopytu, resp. formou výberového konania.

2. Úhrada služieb - jednotná cena pre všetkých podnájomníkov bez ohľadu na polohu miesta je  9,98€/m2/rok. Možnosť rozlíšenia podľa podielu na tej, ktorej službe. 

 

 

-->